Povinná četba - Bible - Nový zákon

18. ledna 2009 v 21:18 | Ape.in |  Reader's Book
Základní informace:

Název: Nový zákon s výkladovými poznámkami
Překlad: Ekumenický
Rok vydání: 1991
Druh: Próza i poezie
Bibliografické údaje: Česká biblická společnost: Nový zákon s výkladovými poznámkami. Evangelické nakladatelství, Praha 1991

Informace o díle:

Místo a doba děje:
Životní příběh Ježíše Krista se odehrával za vlády Heroda I. Velikého v Palestině, Galileji a Judsku, cesty apoštolů vedli do všech koutů Středozemí.

Námět:
Námětem knihy se staly skutky a zázraky, které činil Ježíš Kristus za svého života i po smrti.

Dějová osnova:
Kněz Zachariáš žil se svou manželkou Alžbětou podle všech Božích příkazů. Oba byli pokročilého věku, ale děti neměli. Jednou sloužil Zachariáš v chrámu a náhle se před ním zjevil anděl, který mu řekl, že jeho žena porodí syna. Zachariáš mu nevěřil, a proto musel zůstat němý až do dne, kdy se jeho syn narodí. Chlapce pojmenovali Jan. Když jeho rodiče zemřeli, odešel do pouště a žil tam v osamění až do svých třiceti let.
Marie byla zasnoubena Josefovi a měli krátce před svatbou. Marie počala z Ducha svatého a očekávala narození dítěte. Josef si ji proto nechtěl vzít, ale ve snu se mu zjevil anděl a řekl mu, že si má vzít Marii za ženu, protože její dítě je z Ducha svatého. V době, kdy Marie očekávala narození dítěte, bylo sčítání lidu, a proto se museli s Josefem vypravit do Betléma. Když měla Marie porodit, nezbylo jim nic jiného, než se uchýlit do chléva. Tam se narodil Ježíš Kristus. Nedaleko Betléma tábořili pastýři. Když se střídali na stráži, zjevil se jim anděl a řekl, že ve městě se narodil jejich Spasitel. Spěchali se podívat do města a opravdu tam nalezli dítě v jeslích. Na nebi se objevila tajemná hvězda, za kterou přišli tři mudrcové. Tak dlouho se ptali lidí, kde je ten právě narozený král Židů, až se to dozvěděl i král Herodes. Po odchodu mudrců se zjevil Josefovi anděl a nařídil mu, aby vzal ženu a dítě a uprchli do Egypta. Josef poslechl a ještě téže noci odešli. Mezi tím Herodes nařídil, aby se v Betlémě a širokém okolí vyvraždili chlapci do dvou let.
Když Ježíš dosáhl třiceti let, přišel za Janem a žádal, aby ho pokřtil.Potom se vrátil do Galileje a začal učit lid. Poznal rybáře Šimona, kterého přejmenoval na Petra a přijal ho za svého učedníka. Spolu s ním se k Ježíšovi přidalo několik dalších. Začali chodit po městech, kde učili a uzdravovali lid. Vyléčili malomocného a ochrnutého, posedlého a mnoho dalších. Ježíš dal svým učedníkům moc vymítat zlé duchy a uzdravovat každou nemoc. Potom je vyslal mezi lid. Zatímco Ježíš a jeho učedníci hlásali slovo Boží, dal Herodes na přání své dcery Salome popravit Jana Křtitele. Za Ježíšem stále přicházelo mnoho lidí. Jednoho večera byli na pustém místě a učili lid. Měli málo jídla - jen pět chlebů a dvě ryby. Tehdy se stal zázrak. Ježíš lámal chleba a nasytil s ním pět tisíc mužů a mnoho žen a dětí. Vrátili se na pevninu a dál učili lid. Cestou do Jeruzaléma uzdravil Ježíš muže, který byl od narození slepý a vzkřísil mrtvého Lazara. Mezitím hledali farizejové Ježíše, aby jej mohli zatknout. Jidáš se rozhodl za vidinou peněz svého mistra udat. Při večeři s apoštoly už Ježíš tušil Jidášovu zradu. V Getsemanské zahradě, kam se uchýlili na noc, řekl Ježíš Petrovi - Uk.: "Pravím ti, Petře, ještě se ani kohout dnes neozve, a ty už třikrát zapřeš, že mne znáš." Když Ježíše zatkli, Petr jej opravdu zapřel. Jidáš se pro výčitky svědomí ze svého činu oběsil.
Kristus byl předveden před Piláta, který nechal jeho osud v rukou lidu. Na žádost občanů byl propuštěn vrah a Ježíš odsouzen k ukřižování. Svůj kříž si musel nést až na místo své smrti. Pozdě odpoledne sňali jeho tělo z kříže a odnesli jej do hrobu. Dalšího dne přišli k hrobu tři Marie, aby ho pomazali vonnými mastmi, ale hrob byl prázdný. Zjevil se svým učedníkům na cestě do Emaus naposledy s nimi promluvil a dal jim rady. Potom vstoupil na nebe a usedl po pravici Boží.

Hlavní postavy:
Ježíš Kristus - Putující kazatel, jehož učení se stalo základem křesťanství. Pomáhal lidem, byl moudrý, léčil lid za pomoci své víry, byl tolerantní.

Jan Křtitel - Kazatel, pocházel z esejských kruhů. Hlásal blízký příchod Božího království a křest pokání v Jordánu jako symbol očisty od hříchů.

Marie Magdalena - Ježíš ji uzdravil, stala se jeho učednicí a stála pod křížem při jeho ukřižování. Viděla ho vzkříšeného, bývá ztotožňována s ženou hříšnicí.

Jidáš - Jeden ze dvanácti Kristových učedníků, který Ježíše za úplatek zradil a pak se oběsil. Uk.: "Ještě ani nedomluvil a přišel Jidáš, jeden z Dvanácti. Velekněží, zákoníci a starší s ním poslali zástup, ozbrojený meči a holemi. Jeho zrádce s nimi domluvil znamení. Řekl: "Kterého políbím, ten to je; toho zatkněte a pod dozorem odveďte." "

Petr - Původně se jmenoval Šimon, Ježíšův učedník a apoštol, syn Jonáše, rybář z Betsaidy na Genezaretském jezeře. Ačkoli Ježíše zapřel, ustanovil jej Ježíš znovu na předním místě.

Herodes - Místodržitel v Galileji, jmenován králem Židů. Byl krutý, bál se o svou moc, a proto dal vyvraždit betlémská nemluvňátka.

Pilát - Prokurátor římské provincie Judea, úplatný a krutý úředník, bez pochopení pro náboženské cítění Židů.

Hlavní myšlenka díla:
Hlavní myšlenkou díla je podat svědectví o životě i smrti Ježíše Krista a o skutcích jeho i apoštolů.

Umělecké a kompoziční prostředky:
Dílo je psáno řetězově, objevují se zde alegorické příběhy (podobenství) a personifikace -
Uk. : "A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě."

Hodnocení:

Kniha byla zajímavá, ale nemohu říci, že se mi líbila. Ačkoliv muzikálové zpracování Bible - Jesus Christ Superstar patří k mým nejoblíbenějším muzikálům, kniha mě příliš nezaujala. Některé části jsem vůbec nechápala - Uk.: "V tom jsem spatřil, že uprostřed mezi trůnem a těmi čtyřmi bytostmi a starci stojí Beránek, ten obětovaný; měl sedm rohů a sedm očí, což je sedmero duchů Božích vyslaných do celého světa." Také mě nebavilo číst v každém evangeliu pořád dokola to samé.

Uk.: "Mt 4,18-22 - Když procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona zvaného Petr a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři.

Mk 1,16-20 - Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona zvaného Petr a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři.
Myslím, že se náboženská tématika u mě nestane vyhledávanou. Na druhou stranu to je kniha, která se nečte špatně, ale je pro mě pouze literární a historickou památkou.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama